บริการ

รับปรึกษาและว่าความคดีอาญาทุกประเภท
» คดียาเสพติด
» คดีทำร้ายร่างกาย
» คดีลักทรัพย์
» คดียักยอก
» คดีฉ้อโกง
» คดีอาญาอื่นๆ

รับปรึกษาและว่าความคดีแพ่ง
» คดีครอบครัว
» คดีมรดก
» คดีผิดสัญญา
» คดีละเมิด
» คดีหุ้นส่วนบริษัท
» คดีขับไล่
» คดีแพ่งอื่นๆ

รับปรึกษาและว่าความคดีแรงงาน
» คดีพิพาทระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง
» การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
» ลูกจ้างทุจริต
» ลูกจ้างถูกเอาเปรียบ

รับปรึกษาและว่าความคดีล้มละลาย
» ฟ้องล้มละลาย
» ขอรับชำระหนี้
» ประชุมเจ้าหนี้
» ถูกพิทักษ์ทรัพย์

บริการด้านสัญญาต่างๆ
» สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
» สัญญาก่อนสมรส
» สัญญาจำนำจำนอง
» สัญญาทั่วๆไป

บริการด้านจดทะเบียน
» จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล
» จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
» จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
» จดทะเบียนลิขสิทธ์ สิทธิ์บัตร
» จดทะเบียนทุกประเภท

บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท
ห้างร้านและนิติบุคคลทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษากฎหมายอื่นๆ
» ใบอนุญาตทำงาน
» วีซ่า
» ขออยู่ต่อ
» รายงานตัว 90 วัน

รับสืบทรัพย์ และ บังคับคดี